Κώδικα δεοντολογίας : Διευθυντές

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατά την εκτέλεση συμβούλιο και διοικητικό συμβούλιο λειτουργίες Επιτροπή, Διευθυντές θα :

  • Ενεργούν με επιμέλεια, ανοικτά, με ειλικρίνεια και καλή πίστη.
  • Να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση Όραμα της Εταιρείας, Αξίες και κατευθυντήριες αρχές.
  • Εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κάθε τμήματος στο οποίο υπηρετούν, σύμφωνα με την ορθή επιχειρηματική κρίση πίστη τους και προς το συμφέρον της Εταιρείας και των φορέων της.
  • Καταστεί και να παραμείνει εξοικειωμένος με τις επιχειρήσεις Prism και το οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία και να κατανοήσουν την κύρια επιχειρηματικά σχέδια, στρατηγικές Prism και τους στόχους? Εργασιών, τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση? Και η σχετική θέση αγοράς.
  • Διαπράττουν το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία, να παραστεί (αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά, κατά περίπτωση) και να συμμετέχουν ενεργά σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών συμβουλίου στο οποίο υπηρετούν.
  • Καταχωρήστε την απαιτούμενη δηλώσεις, όπως καθορίζονται με βάση το νόμο περί εταιρειών του 1956 και εφαρμόζεται το καταστατικό του, αν υπάρχουν, προς το Διοικητικό Συμβούλιο / Εταιρείας. Ετήσια βάση, και ως πότε θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές, να ενημερώσει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της απασχόλησής τους, άλλες θέσεις Διοικητικού Συμβουλίου, τα στοιχεία του και τις σχέσεις με τις άλλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών) φιλανθρωπικούς, και κυβερνητικούς φορείς, καθώς και άλλα γεγονότα, συνθήκες ή συνθήκες ότι μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να πραγματοποιούν τους συμβούλιο ή το συμβούλιο των καθηκόντων της επιτροπής ή την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από το αν πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας των Χρηματιστηρίων και την Securities and Exchange τμήμα της Ινδίας.
  • Δεν τίθεται σε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ανιδιοτελή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε συναλλαγή ή σχέση με Prism, στην οποία θα έχουν οικονομικό ή προσωπικό συμφέρον (είτε άμεσα είτε έμμεσα, όπως για παράδειγμα μέσω μέλους της οικογένειας ή άλλο πρόσωπο ή οργανισμό που τα οποία συνδέονται), ή κάθε συναλλαγή ή κατάσταση που συνεπάγεται διαφορετικά σύγκρουση συμφερόντων, εκτός όπως επιτρέπεται βάσει του νόμου περί εταιρειών του 1956 ή τις όποιες τροποποιήσεις.
  • Διατηρηθεί το απόρρητο όλων των υλικών μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με Prism, επιχειρηματικές δραστηριότητες και υποθέσεις της.
  • Τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τον κώδικα Πρίσμα των εσωτερικών διαδικασιών και Δεοντολογίας για την Πρόληψη των Συνδεδεμένα Πρόσωπα.