Uppförandekod : Regissörer

Riktlinjer

I samband med sina styrelsen och styrelsens utskott funktioner, direktörer kommer :

  • Aktsamhet, öppet, ärligt och i god tro.
  • Ett ledarskap genom att driva på företagets vision, värderingar och riktlinjer.
  • Fullgöra sina uppgifter som medlemmar av styrelse och eventuella styrelse kommittéer där de tjänstgör, i enlighet med deras goda tro affärer dom och i den bästa av bolaget och dess intressenter.
  • Bli och förbli känna Prism verksamhet och den ekonomiska och konkurrens som bolaget är verksamt och förstå Prism främsta affärsplaner, strategier och mål, verksamhet, resultat och finansiella ställning samt relativ marknadsplats position.
  • Begå den tid som behövs för att förbereda, delta i (personligen eller per telefon, i förekommande fall) och aktivt delta i regelbundna och särskilda möten i styrelsen och i styrelsens kommittéer där de tjänstgör.
  • Skicka in nödvändiga deklarationer som föreskrivs enligt aktiebolagslagen, 1956 och tillämpliga stadgar, om någon, till styrelsen / bolaget. Årligen och som när förändringar äger rum, underrätta styrelsens ordförande och Bolagets sin anställning, andra styrelseuppdrag, uppgifter om och relationer med andra företag (inklusive aktier) välgörenhetsorganisationer och statliga företag och andra händelser, omständigheter eller förhållanden som kan störa deras förmåga att utföra sina styrelsen eller styrelsens utskott tullar eller påverka styrelsens bedömning av huruvida de uppfyller de krav på oberoende av börserna och Securities and Exchange Board of India.
  • Inte ingå, utan föregående godkännande av oegennyttig styrelsens ledamöter, någon transaktion eller förhållande Prism där de kommer att ha ett ekonomiskt eller personligt intresse (antingen direkt eller indirekt, t.ex. genom en familjemedlem eller annan person eller organisation med som de förknippas med), eller någon transaktion eller som annars innebär en intressekonflikt, med undantag kan tillåtas enligt aktiebolagslagen, 1956 eller eventuella ändringar.
  • Bevara sekretessen för alla väsentliga icke-offentlig information om Prism, dess verksamhet och affärer.
  • Följa alla tillämpliga lagar och förordningar och Prism-koden av interna rutiner och riktlinjer för förhindrande av insiderhandel.