Uppförandekod : Anställda

Inledning

Det anseende och integritet Prism Cement Limited, inklusive våra olika affärsenheter är värdefulla tillgångar som är avgörande för bolagets framgång. Prism: s åtagande om att etiska och lagliga ekonomiska beteende är ett grundläggande gemensamt värde för vår styrelse, ledning och anställda och avgörande för bolagets framgång. Våra normer för företagens politik föreskriva att vi kommer att upprätthålla etiska och rättsliga normer kraftfullt som vi fullfölja våra finansiella mål, och att ärlighet och integritet inte äventyras av Prism helst när som helst.

Syftet med denna kod är att fokusera anställda på områden med etiska risker, ge vägledning för att hjälpa anställda att rapportera oetiskt beteende, och främja bland anställda en kultur av hederlighet och ansvarstagande. Denna kod gäller för alla anställda.

Ingen kod eller politik kan förutse alla situationer som kan uppstå. Därför är denna kod avsett att fungera som en källa till vägledande principer för de anställda. Varje person måste följa andan och bokstaven i denna kod.

Riktlinjer

 1. Ärlig och etiskt uppförande

  Bolaget förväntar sig att alla anställda att agera i enlighet med de högsta normerna för personlig och yrkesmässig integritet, hederlighet och etik, samtidigt som du arbetar på Bolagets lokaler, på företag sponsrade affärsmässiga och sociala evenemang eller på någon annan plats där anställda representerar bolaget.

  Ärlig beteende uppfattas som sådant beteende som är etiskt, fritt från bedrägeri eller bedrägeri och som överensstämmer med accepterade professionella normer. Etiskt beteende innefattar etiska hantering av faktiska eller möjliga intressekonflikter mellan personliga och professionella relationer. Det är uppträdande upprätthålla värdighet av kontors-och besöksförbud från att vidta en åtgärd som kommer att fördärva rykte i bolaget.

  Anställda som deltar i fel, eller vars prestationsnivåer otillfredsställande kan bli föremål för korrigerande åtgärder, till och med uppsägning.

 2. Efterlevnad av lagar, regler och förordningar

  Olika statliga lagar, regler och föreskrifter gäller för bolaget och dess verksamhet, och vissa bära straffrättsliga påföljder. Dessa lagar omfattar, utan begränsning, vissa ekonomiska lagstiftningar, värdepapper lagar, arbetsrätt, skall etc. tjänstemän och anställda följa alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Transaktioner, direkt eller indirekt, som inbegriper värdepapper i Bolaget skall inte utföras utan föregående godkännande från Bolagets Compliance Officer. Varje tjänsteman eller anställd som är främmande eller osäker om de rättsliga bestämmelser som medför Bolagets verksamhet bedrivs som han / hon bör rådfråga den juridiska avdelning i företaget innan någon åtgärd vidtas som kan äventyra företagets intressen eller den individen. Sammanfattningsvis måste de anställda följer alla tillämpliga lagar.

 3. Intressekonflikter

  Vanligtvis sker en intressekonflikt när en anställds eller en anställds närmaste familj personliga intresse stör, har potential att störa, eller tycks störa intressen eller verksamhetsområde. En intressekonflikt kan uppstå eller förefaller förekomma i en mängd olika situationer, dvs.

  • Personligt intresse i en transaktion

   En intressekonflikt skulle kunna uppstå som gör det svårt för en anställd att utföra företagens arbetsuppgifter objektivt och effektivt sätt där han / hon är involverad i ett konkurrerande intresse, om han / hon är på andra sidan av en transaktion med Bolaget eller om han / hon drar nytta av transaktionen. En konflikt kan också förekomma när en anställd eller en familjemedlem till en anställd får en felaktig personlig nytta som en följd av den anställdes position i företaget. En anställd som arbetar samtidigt för att en konkurrent är verkligen en konflikt.

   Företaget politik förbjuda arbetstagaren att delta i någon aktivitet som ökar eller stödjer en konkurrents ställning. Om det är sannolikt en intressekonflikt, han / hon bör göra full insyn i alla fakta och omständigheter i dessa och ett skriftligt godkännande ha erhållits från bolagets ledning.

  • Utanför Aktiviteter / sysselsättning

   Med hänsyn till anställning hos företaget, anställda förväntas ägna hela sin uppmärksamhet åt affärsintressen i bolaget. De anställda är förbjudna att utöva någon aktivitet som stör deras prestanda eller ansvar för bolaget eller på annat sätt strider mot eller är negativt för bolaget. Anställda förbjudas att ta emot samtidig anställning med ett företag som leverantör, kund, utvecklare eller konkurrent, eller från att delta i någon aktivitet som ökar eller stödjer en konkurrents ställning. Dessutom måste de anställda lämna till bolaget ha ett intresse som han / hon kan ha som kan påverka verksamheten i Bolaget.

  • Civic / Välgörenhet

   Anställda kan delta i samhällslivet eller välgörande verksamhet så länge som ett sådant deltagande inte inkräkta på tid och uppmärksamhet de förväntas ägna åt sina Company-relaterade uppgifter. Sådan verksamhet skall utföras på ett sätt som inte innebär att företaget eller dess tillgångar och egendomar, och inte skapa ett intryck av bolaget inblandning eller godkännande (utom med skriftligt godkännande från bolaget).

  Trots att dessa eller andra fall av intressekonflikt föreligger på grund av någon historiska orsaker, tillräckliga och total öppenhet från de berörda arbetstagarna bör göras till bolagets ledning. Det är också åligger varje anställd att fullt utlämnande av eventuella intressekonflikter som den anställde eller den anställdes närmaste familjen, vilket skulle innefatta föräldrar, make / maka och barn, kan ha ett bolag som är en leverantör, kund, distributör av eller har andra affärer med bolaget.

  Om en arbetstagare underlåter att göra ett avslöjande som krävs här och förvaltningen på eget initiativ får kännedom om ett fall av intressekonflikt som borde ha lämnats ut av den anställde skulle ledningen ta allvarligt på frågan och anser lämpliga disciplinära åtgärder mot den anställde.

 4. Korrekt användning av företagets tillgångar

  Företagets tillgångar, såsom information, material, utrustning, immateriella rättigheter, utrustning, programvara och andra ägda tillgångar eller hyrs av företaget eller som annars är i bolagets besittning, får användas endast för legitima affärsändamål. Personligt bruk av företagets tillgångar, utan Company godkännande, är förbjuden.

 5. Bemyndigande

  Varje anställd, och särskilt var och en av bolagets tjänstemän ska utöva vederbörlig omsorg för att säkerställa att varje bemyndigande är rimligt och lämpligt i omfattning, och innehåller relevanta och kontinuerlig övervakning.

 6. Värdepappershandel och konfidentiell Information

  En anställd av Prism och hans eller hennes närmaste familj skall inte ha någon nytta eller hjälpa andra att ha någon nytta av tillgång till och innehav av information om bolaget som inte är offentlig och därmed utgör insiderinformation.

  En arbetstagare får inte använda eller sprida information som inte är tillgängliga för investerare i allmänhet och som därmed utgör insiderinformation för att göra eller att ge råd om investeringsbeslut om värdepapperna i bolaget.

  Sådan insiderinformation kan inkludera följande :

  • Förvärv och avyttring av företag eller affärsenheter
  • Finansiell information såsom vinst, vinst och utdelning
  • Tillkännagivande av nya produkter eller utveckling
  • Asset omvärderingar
  • Investeringsbeslut / planer
  • Omstruktureringsplaner
  • Större utbud och leveransavtal
  • Uppfödning finanser
 7. Hanterar uppgifter och offentlig kommunikation

  Anställda bör iaktta sekretess avseende information som de får genom sin ställning i företaget, inklusive information om kunder, leverantörer, konkurrenter och andra anställda utom om ett utlämnande godkänns av bolaget eller på annat lagligt behöriga. Särskilt känsliga ges till finansiell information, som bör betraktas som konfidentiella, utom om ett utlämnande godkänns av Bolaget.

  Följande riktlinjer skall följas och klara av tredje part:

  • Bara offentliga uppgifter som skall tillhandahållas
  • Minst två företagets företrädare bör närvara vid möten med tredje parter
  • Oförutsedda frågor kan tas på meddelande och ett övervägt svar ges senare
 8. Anställda som hanterar eller har tillgång till ekonomisk information

  Förutom alla andra tillämpliga lagar som rör ekonomisk information, finansiell rapportering, revisionsfrågor eller offentliggörande, kräver företaget att anställda arbetar med finansiell rapportering, revision eller offentliggörande eller med tillgång till sådan information följa höga etiska normer, inklusive följande riktlinjer :

  • Agera med ärlighet och integritet, att undvika överträdelser av koden, inklusive faktiska eller möjliga intressekonflikter med Bolaget i personliga och yrkesmässiga relationer.
  • Röja för verkställande direktör / VD - HRD & Corporate Affairs material transaktion eller förhållande som rimligen kan förväntas ge upphov till överträdelser av koden, inklusive faktiska eller möjliga intressekonflikter med Bolaget.
  • Ge bolagets övriga anställda, konsulter och rådgivare med information som är korrekt, fullständig, objektiv, relevant, aktuell och begriplig.
  • Sträva efter att säkerställa fullständig, rättvis, snabb, korrekt och begriplig information i företagets periodiska rapporter och i andra offentliga kommunikationer.
  • Act in good faith, responsibly, and with due care, competence and diligence, without misrepresenting material facts.
  • Respektera sekretessen för de uppgifter som inhämtats i samband med bolaget arbete utom när bolaget godkännande har erhållits eller om ett utlämnande är annars lagligt behöriga. Konfidentiell information som erhållits i samband med företaget arbete får inte användas för personlig fördel.
  • Dela och upprätthålla kompetens som motsvarar företagets behov.
  • Aktivt främja etiskt beteende bland jämlikar i arbetsmiljön.
  • Uppnå ansvarsfull användning av och kontroll över alla tillgångar och vilka resurser som anförtrotts eller.
  • Spela in eller delta i inspelning av poster (t.ex. kostnader, faktureringsinformation, och arbetade timmar) i bolagets böcker och registrera information som är korrekt.
 9. Gåvor och donationer

  Anställda får varken ta emot eller ge eller göra, direkt eller indirekt, olagliga betalningar, ersättningar, gåvor, donationer eller motsvarande förmån som är avsedda att eller uppfattade att få företag eller icke konkurrenskraftiga gynnar för att bedriva sin verksamhet. Däremot kan de anställda ta emot och erbjuda nominella gåvor som vanligen ges och är av minnesmynt karaktär för speciella evenemang.

 10. Myndigheter

  Anställda får inte erbjuda eller ge något företag medel eller egendom som donation till några myndigheter eller deras företrädare, direkt eller genom mellanhänder, i syfte att erhålla en gynnsam tjänsteutövningen.

 11. Politiska alliansfrihet

  Bolaget skall anslås till och stödja en fungerande demokratisk konstitution och system med öppna och rättvisa valsystemet i Indien. Bolaget får inte stöd, direkt eller indirekt, några särskilda politiskt parti eller kandidat till politiska uppdrag. Bolaget får inte erbjuda eller ge Bolagets medel eller egendom som gåva direkt eller indirekt, till någon specifik politiskt parti, kandidat eller kampanj.

  Anställda i samband med politiska partier eller den politiska processen eller branschorganisationer bör se till att deras deltagande de inte ge intryck att representera eller som språkrör i bolaget. Anställda kan bidra till eller delta i den politiska processen eller branschorganisationer så länge det inte skapar en intressekonflikt situation eller inkräktar på deras arbetsrelaterade åtaganden.

 12. Hälsa, säkerhet och miljö

  Anställda kommer att få en säker och hälsosam arbetsmiljö och kommer att sträva efter att uppfylla alla föreskrifter om bevarandet av miljön i det område där Bolaget är verksamt. Anställda ska anslås för att förhindra slöseri med naturresurser och minimera farliga effekterna av utveckling, produktion, användning och bortskaffande av någon av företagets produkter och tjänster på den ekologiska miljön.

 13. Val av Tjänsteleverantörer

  Bolagets leverantörer väsentligt bidra till dess framgång. För att skapa en miljö där leverantörerna har incitament att arbeta med företaget, måste de vara säkra på att de kommer att behandlas lagenligt och på ett etiskt sätt. Bolagets policy är att köpa varor baserat på behov, kvalitet, service, pris och villkor. Bolagets policy är att välja betydande leverantörer eller ingå betydande leverantör avtal genom ett konkurrenskraftigt bud process där det är möjligt. Under inga omständigheter får bolaget anställd, ombud eller entreprenör försök att tvinga leverantörerna på något sätt.

Rapportering av överträdelser och undantag

Bolaget räknar med anställda som observera, lära av, eller i god tro, misstänker en överträdelse av reglerna, att omedelbart rapportera överträdelsen till vd / ordförande - HRD & Corporate Affairs. Personal som rapporterar om brott eller misstänkta brott i god tro, liksom de som deltar i utredningar, kommer inte bli föremål för repressalier av något slag. Alla anställda är skyldiga att säkerställa denna kod och får inte tolerera kränkningar. Rapporterade kränkningar utreds och åtgärdas omgående och kommer att behandlas konfidentiellt i den utsträckning som möjligt.

En anställd som bryter mot lagen kan bli föremål för disciplinära åtgärder, beroende på hur allvarligt brott. Disciplinära åtgärder kan omfatta omedelbar uppsägning på bolagets gottfinnande. Om bolaget har lidit en förlust, kan den fortsätta sina anspråk mot de personer eller enheter med ansvar. Om lagar har kränkts, kommer Bolaget att samarbeta fullt ut med berörda myndigheter.

Denna kod måste läsas tillsammans med bolagets övriga politiska uttalanden, såsom insiderhandel koden, etc.